Sahyadri, Forts, Mumbai trekking, Pune , Maharashtra
मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार
डोंगररांगेनुसार

 अजंठा
अंतुर भांगसी गड (भांगसाई गड) जंजाळा (वैशागड) लहुगड
वेताळवाडी गड

 अजंठा सातमाळ
हातगड इंद्राई कांचन कन्हेरगड(चाळीसगाव)
कण्हेरगड कात्रा लोंझा मणिकपूंज
मार्कंड्या पेडका राजदेहेर (ढेरी) राजधेर
सप्तश्रुंगी सुतोंडा (नायगावचा किल्ला)

 अंबागड
अंबागड

 अंबोली पर्वतरांग (नाशिक)
गडगडा (घरगड)

 आंबोली (सिंधुदुर्ग)
महादेवगड मनोहर-मनसंतोष गड नारायणगड (आंबोली)

 अणघई
अणघई

 बागलाण
चौल्हेर हरगड मांगी - तुंगी मोरागड
मुल्हेर न्हावीगड साल्हेर

 बालाघाट रांग
आजोबा (आजा पर्वत) औसा भैरवगड(कोथळे) हनुमंतगड (निमगिरी)
कुंजरगड (कोंबडगड) सालोटा उदगीर

 बाळेश्वर रांग
पेमगिरी(शहागड)

 बामणोली, सातारा
अजिंक्यतारा पाटेश्वर वासोटा

 भीमाशंकर
भीमाशंकर भोरगिरी गोरखगड पदरगड
सिध्दगड

 भिमसेन कुवारा
भिवागड

 भुलेश्वर,पुणे
मल्हारगड (सोनोरी) सिंहगड

 चणकापूर डोंगररांग
भिलाई पिंपळा प्रेमगिरी

 दाजीपूर,फोंडा
शिवगड

 देवगिरी
देवगिरी (दौलताबाद)

 दुंधेश्वर रांग
अजमेरा बिष्टा दुंधा किल्ला कर्‍हा

 दुर्ग - धाकोबा
दार्‍या घाट धाकोबा दुर्ग

 गाळणा टेकड्या
डेरमाळ किल्ले गाळणा कंक्राळा लळिंग
पिसोळ किल्ला सोनगिर (धुळे)

 घनचक्कर
भैरवगड(शिरपुंजे)

 घोटवडा
घोटवडा किल्ला (गोतारा किल्ला)

 गोरक्षनाथ डोंगररांग
मांजरसुभा

 इगतपुरी पश्चिम
कावनई

 जव्हार
भूपतगड

 कैलासगड
कैलासगड

 कळसूबाई
अलंग औंढा (अवंध) बितनगड कळसूबाई
कुलंग मदनगड पाबरगड पट्टागड
रतनगड सांदण व्हॅली व करोली घाट त्रिंगलवाडी

 कर्जत
भिवगड / भिमगड ढाक बहिरी पेठ / कोथळीगड

 कोल्हापूर
गंधर्वगड कलानिधीगड (कलानंदीगड) महिपालगड मुडागड
पन्हाळगड पारगड रांगणा सामानगड
विशाळगड

 लेण्याद्री
हटकेश्वर ते लेण्याद्री

 लोणावळा
कोरीगड (कोराईगड) लोहगड मोरगिरी मृगगड
राजमाची सोनगिरी (कर्जत जवळ) सुधागड तैलबैला
तिकोना तुंग उंबरखिंड विसापूर

 महाबळेश्वर
चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक चंद्रगड(ढवळगड) कमळगड केंजळगड
मधुमकरंदगड पांडवगड प्रतापगड रोहीडा
वैराटगड

 महाबळेश्वर कोयना
भैरवगड (सातारा) जंगली जयगड महिपतगड सुमारगड
वसंतगड

 माहुली
भंडारदुर्ग/भांडारदुर्ग माहुली

 माहूर
माहूर

 मल्लिकार्जून
विलासगड

 माळशेज
भैरवगड (मोरोशी) हरिश्चंद्रगड

 मालवण, सिंधुदुर्ग
भगवंतगड भरतगड हनुमंतगड निवतीचा किल्ला
रामगड सिध्दगड ( मालवण ) वेताळगड

 माथेरान
चंदेरी ईरशाळ कर्नाळा मलंगगड
पेब (विकटगड) प्रबळगड सोंडाई ताहुली

 म्हसोबा ,सातारा
संतोषगड वर्धनगड

 मिर्‍या डोंगर
रतनगड(रत्नदुर्ग)

 मोरा डोंगर
मोरधन

 नाणेघाट
चावंड हडसर जीवधन नाणेघाट
निमगिरी शिवनेरी

 डोंगररांग नाही
आड अग्वाडा अकलूजचा किल्ला अंमळनेर
आंबोळगड अर्जूनगड अर्नाळा बहादरपूर
बहादूरगड (पेडगावचा किल्ला) बहादूरवाडी गड बाळापूर किल्ला बांदा किल्ला
बांद्रयाचा किल्ला बाणकोट बेलापूरचा किल्ला बेळगावचा किल्ला
भवानगड भुदरगड भूपाळगड (बाणूर गड) भूषणगड
चाकणचा किल्ला चापोरा किल्ला कुलाबा किल्ला दांडा किल्ला
दौलतमंगळ देवगडचा किल्ला धारावी किल्ला धर्मापूरी
धारूर धोत्रीचा किल्ला (गढी) द्रोणागिरी डुबेरगड(डुबेरा)
दुर्गाडी किल्ला डच वखार (वेंगुर्ला कोट) फत्तेगड / फतेदुर्ग घारापुरी
घोडबंदरचा किल्ला गोवा किल्ला होन्नुर किल्ला इंद्रगड
इंदुरीचा किल्ला (गढी) जयगड जामगावचा किल्ला जंजिरा
काकती किल्ला काळाकिल्ला कलाडगड कनकदुर्ग
कंधार करमाळा केळवे किल्ला केळवे पाणकोट
खांदेरी खारेपाटण खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) कोर्लई
कोटकामते माचणूर मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) माढा गढी/किल्ला
माहीमचा किल्ला माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) मालेगावचा किल्ला मंगळवेढा
माणिकगड मोहोळ गढी/किल्ला मोटी दमण किल्ला नगरचा किल्ला
नगरधन नागलाबंदर किल्ला नळदुर्ग नांदेडचा किल्ला (नंदगिरी किल्ला)
नानी दमण किल्ला (सेंट जेरोम फ़ोर्ट) नारायणगड पाचाड कोट पाच्छापूर किल्ला
पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला) पद्मगड (मालवण) पळशीचा किल्ला पालगड
परांडा पारडी किल्ला पारनेरा किल्ला पारोळा
पिलीवचा किल्ला पिंपळास कोट प्रचितगड पुरंदर
पूर्णगड रायकोट ऱाजापूरची वखार राजगड
राजहंसगड (येळ्ळूरचा किल्ला) राजकोट रामदुर्ग रसलपूरचा किल्ला (सराई)
रेवदंडा रिवा किल्ला सागरगड (खेडदूर्ग) सामराजगड
सरसगड सर्जेकोट (रायगड) सर्जेकोट (मालवण) साटवलीचा किल्ला
शिवडीचा किल्ला शिरगावचा किल्ला सिंधुदुर्ग सिंदखेडराजा
सायनचा किल्ला(शीव किल्ला) सिताबर्डी किल्ला सोलापूरचा भुईकोट सुभानमंगळ
सुरगड सूवर्णदूर्ग टकमक गड तेरेखोलचा किल्ला
थाळनेर तोरणा उंदेरी वज्रगड(वसई)
वल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला) वसई विजयदुर्ग विजयगड
वरळीचा किल्ला यशवंतगड (रेडीचा किल्ला) यशवंतगड(नाटे) यावल (निंबाळकर किल्ला)

 पाल - यावल, सातपुडा
पालचा किल्ला

 पालघर
आसावा अशेरीगड बल्लाळगड गंभीरगड
काळदुर्ग कोहोजगड सेगवा किल्ला तांदुळवाडी

 पन्हाळेकाजी
पन्हाळेकाजी (प्रणालक दुर्ग)

 पाटण, सातारा
दातेगड गुणवंतगड

 पेठ, नाशिक
देहेरगड (भोरगड) खैराई किल्ला रामशेज सोनगिरी (नाशिक)
वाघेरा किल्ला

 रायगड
चांभारगड दासगावचा किल्ला कोकणदिवा कोंढवी
लिंगाणा मानगड मंगळगड मिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर)
पन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला) रायगड शिवथरघळ

 रामदरणेश्वर रांग
रामदरणे

 रामगिरी
रामटेक

 रत्नागिरी ,कोकण
बारवाई भवानीगड गोपाळगड गोवळकोट
कोळकेवाडी दूर्ग महिमतगड मंडणगड माणिकदूर्ग
रसाळगड रत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला )

 रोहा
अवचितगड बिरवाडी घोसाळगड तळगड

 रोहिलगड
रोहिलगड

 सदाशिवगड, कराड
सदाशिवगड

 साक्री, धुळे
भामेर

 सांकशी डोंगररांग
सांकशीचा किल्ला

 सातारा
चंदन वंदन कल्याणगड (नांदगिरी) महिमानगड रायरेश्वर

 सातमाळ
अचला अहिवंत अंकाई(अणकाई) चांदवड
धोडप गोरखगड(मनमाड) जवळ्या मोहनदर (शिडका) किल्ला
रवळ्या टंकाई (टणकाई)

 सातपुडा
चौगावचा किल्ला

 सातपुडा (मेळघाट)
गाविलगड नरनाळा

 शंभूमहादेव ,सातारा
सज्जनगड

 शुकाचार्य
कोळदुर्ग

 सीतामाईचा डोंगर, माण, सातारा
वारुगड

 सोनगड आणि पर्वतगड
पर्वतगड सोनगड

 सुधागड
घनगड

 तळ कोकण
गगनगड

 ताम्हणी घाट
कुर्डुगड (विश्रामगड) प्लस व्हॅली ट्रेक

 तिलारी डोंगररांग
सडा किल्ला

 त्र्यंबकेश्वर
अंजनेरी बळवंतगड भास्करगड (बसगड) हरिहर
रांजणगिरी त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी)

 तुंगारेश्वर रांग,ठाणे
कामणदुर्ग

 वरंधा
मोहनगड